Search

Method deleteRoute(AzureRouteTable routeTable, AzureRoute route)

Returns

void

Arguments

Name Type Description
routeTable AzureRouteTable
route AzureRoute